بخش طبیعت

سالن طبیعت شامل بخش های زیر است:

1- بخش نمایش مناظر طبیعی شامل زیستگاه های مختلف استان خوزستان و سایر نواحی کشور در فصول مختلف به صورت دیوراما

2- بخش پرندگان شامل انواع گونه های ایرانی و خارجی

3- بخش حشرات شامل انواع گونه های ایرانی و خارجی

4- بخش پستانداران شامل انواع پستانداران وحشی در زیستگاه های مناطق مختلف استان خوزستان و سایر مناطق ایران

5- بخش خزندگان و دوزیستان شامل انواع مارها، کورکودیل، بزمجه ها و غیره

6- بخش آبزیان شامل انواع صدف ها، دوکفه ایها،ماهی ها و غیره