بخش علم

سالن اصلی یا علم موزه از بخش های مهم علوم پزشکی با تمامی زیر مجموعه ها، فیزیک کلاسیک و فیزیک مدرن با تمامی زیر شاخه ها، سیر تحول تکنولوژی در دستگاههای صنعتی و نیمه صنعتی، نجوم، زمین شناسی، گیاهان دارویی، سخت پوستان دریایی، اسکلت شناسی جانوران، مجسمه و بیوگرافی دانشمندان طراز اول جهان، ماکت بزرگ خرمشهر و اورژانس پزشکی تشکیل شده است.