کارکنان

فرشته شمسی

سمت: کارشناس موزه و مسئول پذیرش و امور اداری

تحصیلات: مهندسی منابع طبیعی _ محیط زیست 

تلفن داخلی: 9319

تلفن مستقیم: 33226549 ,33226548 -061

ایمیل: Fereshteh_sh1357@yahoo.com

 

شرح وظایف

 

- کارشناس موزه

- ارائه توضیحات، راهنمایی و پاسخ گویی به بازدیدکنندگان در مورد تمامی قسمت های مختلف موزه به طور کلی و در مورد انواع گونه های جانوری، گیاهی و زیستگاه آنها که در سالن های علم و طبیعت وجود دارند به طور تخصصی

- انجام امور پذیرش و پاسخ گویی به مراجعین حضوری و تلفنی و تنظیم روز، ساعت و نوع بازدید گروههای مختلف و انجام هماهنگیهای لازم با کارشناس مسئول هر بخش بر اساس درخواست بازدید و هماهنگی به صورت مکاتبه با حراست دانشگاه  برای تردد گروههای بازدید کننده

- انجام امور اداری شامل تنظیم و ارسال نامه های اداری داخل و خارج دانشگاه، بررسی اتوماسیون و گزارش نامه های رسیده به رییس موزه به صورت روزانه، پیگیری مکاتبات و دسته بندی و بایگانی آنها

- انجام امور مالی شامل تسویه حساب مالی با مسئولین گروههای بازدیدکننده، محاسبه درآمد و ثبت آن در دفاتر حسابداری و تحویل به رییس موزه و واریز درآمد به حساب  دانشگاه به صورت مرتب

- کارشناس پورتال دانشگاه و تنظیم و به روز رسانی مطالب صفحه موزه علم و طبیعت

 

 

سید عبدالامیر شرفی

سمت: مسئول خدمات

تلفن داخلی: 9319

نوع استخدام: شرکتی