بازدید حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی نماینده وزیر و مدیر کل اداره هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم از موزه علم وطبیعت

بازدید حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی نماینده وزیر و مدیر کل اداره هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم از موزه علم وطبیعت


بازدید حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی نماینده وزیر و مدیر کل اداره هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم از موزه علم وطبیعت