بازدید دانشجویان دانشگاه شهید چمران و جندی شاپور از موزه علم و طبیعت در قالب اردوهای امور فرهنگی و بسیج دانشجویی

بازدید دانشجویان دانشگاه شهید چمران و جندی شاپور از موزه علم و طبیعت در قالب اردوهای امور فرهنگی و بسیج دانشجویی


بازدید دانشجویان دانشگاه شهید چمران و جندی شاپور از موزه علم و طبیعت در قالب اردوهای امور فرهنگی و بسیج دانشجویی