بازدید مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان از موزه علم و طبیعت

بازدید مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان از موزه علم و طبیعت


بازدید مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان از موزه علم و طبیعت