نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29131

29131


اکثر قریب به اتفاق کارها، نوآوری ها، ابداعات و اختراعات و تحقیقات علمی موزه در این کارگاه صورت   می گیرد. در این کارگاه که در سالن شماره 1 موزه مستقر است انواع ابزارآلات و وسایل صنعتی و غیرصنعتی کارگاهی و همچنین مواد خام اولیه جهت تولیدات متنوع وجود دارد.