نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29483

29483


با کاربرد پیل های الکتروشیمیایی و الکترودهای مولد ساکن در تماس با 4 نوسان ساز مادون قرمز، گوی پلاسما و تولید امواج اعوجاج مارپیچی در اثر تماس انرژی گرمایی ساطع شده از انسان در محفظه مخصوص جذب انرژی انتقالی، پس از تماس انگشت یا هر عضوی از بدن با دستگاه فوق می توان تجمع انرژی خروجی ساکن را درقالب الکتریسیته ساکن و انرژی پلاسما در مانیتور مخصوص مشاهده نمود.