نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29485

29485با به کارگیری 28 قطعه آینه در زوایای مختلف، 50 منبع نوری فلورسنت، 18 LED  با سرعت دوران 21200 دور در ثانیه، تابش امواج مافوق صوت از شکافهای بین آینه های موازی، اهرم متحرک نزدیک بین و انتقال تصاویر بازسازی شده می توان قوانین کمپوزسیون، پرسپکتیو، تصاویر بی نهایت، هندسه اقلیدسی، پرتاپ تشعشع مادون قرمز، شکست نور، شکست صوت، خطاهای بارز چشمی، دوران نوری وتصویری موازی و متقاطع را در فضای عمومی دستگاه دید، با استفاده از فضای تخصصی دستگاه که از شیشه مدور  با قطر15 و ضخامت 3 و 4 سانتی متر، شبه الماس 76 وجهی، 6 آرمیچر جانبی، 16 آینه مثلثی با زوایای خاص، 12 منبع نوری و 2 منبع لیزر نیز می توان تصاویر مجازی را دید که وجود خارجی ندارند و غیر واقعی هستند.