نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29239

29239


بزرگترین  پیکره ی تمام الکترونیک قلب و عروق انسان در ابعاد 42625 برابر اندازه واقعی و با مقیاس 4 × 4 و ارتفاع 4 متر و به وزن تقریبی حدود 4 تن و با قابلیت باز و بسته شدن تمام اجزاء، جهت تجزیه و تحلیل آناتومیکی و تدریس و همچنین قابلیت نمایش پمپاژ سیستم جریان خون در عروق کرونر، سرخرگ آئورت و سرخرگ ششی، باز و بسته شدن دریچه ها، نمایش 2 مدار گسسته و پیوسته ضربانها، تبدیل پالسهای الکترونی به ضربانهای نوری به جای نوار ECG و همچنین تحلیل بیش از 600 بیماری مختلف قلب و عروق، در این بخش قرار دارد. تست های اکوکاردیوگرافی و ورزش نیز با دستگاه های اختراعی خود موزه برای گروه های آموزشی به صورت داوطلب و رایگان در این قسمت به انجام می رسد.