نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29236

29236


پیکره ی مولکول DNA ، هسته سلول و کروموزوم با رعایت ریزترین اجزاء و ملحقات مربوطه، در ابعاد میلیاردها برابر اندازه ی واقعی و با تکنیک رزین – کبالت – پراکسید – فولاد – مفتول – کریستال – انواع چسب و رنگ و .... ساخته شده و با شناسنامه های کامل در این بخش خودنمایی می کنند.