نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29241

29241


پیکره سلول جانوری با ابعاد حدود 100/000/000 برابر اندازه واقعی و با رعایت ریزترین جزییات و قطعات و ملحقات مربوطه( هسته، سانتریول، میتوکندری، گلژی، شبکه آندوپلاسمی خشن و صاف، واکوئل، ریبوزوم، لیزوزوم، میکروتیوبول، لیپید، پروتئین، نوکلئوزوم ) درست مشابه حالت واقعی و با تکنیک رزین- کبالت – پراکسید- فولاد – مفتول – کریستال _ کره – گچ – مل- سیمان- انواع رنگ – انواع چسب و . . . با شناسنامه کامل در این بخش خودنمایی می کند.