نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29240

29240


انواع مولاژ و تصاویر مربوط به نحوه کار دستگاه تنفس در این بخش در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد. تست اسپیرومتری و سنجش حجم گازهای تنفسی و قدرت عملکرد نای، نایژه ها، ریه و آلوئول با دستگاه های اختراعی خود موزه برای گروه های آموزشی به صورت داوطلب و رایگان در این قسمت انجام می شود.