نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29098

29098


انواع بافت های بیوپسی شده، غدد مختلف، جنین های سقط شده، کیست ها و نمونه های مشکوک جدا شده از بیماران در بخش های جراحی بیمارستان های مختلف یا نمونه های بیوپسی تحت اسکن در مراکز پزشکی، در صورت تقاضای علاقمندان، جهت انجام تحقیقات بیشتر، با استفاده  از انواع مواد و وسایل دقیق آزمایشگاهی، در این بخش مورد آنالیز دقیق قرار گرفته و پس از تشخیص نهایی و ابلاغ نوع بیماری به متقاضی، با روش های استاندارد و با شناسنامه کامل در این مجموعه نگهداری می شوند.