نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29158

29158
کارگاه تاکسیدرمی


کارهای مربوط به اتاله حشرات در کارگاه شماره 2 موزه که درسالن شماره 2 مستقر می باشد صورت می گیرد اما امور مرتبط با تاکسیدرمی حیوانات به جهت ایجاد بو و فضای آزاردهنده و غیربهداشتی در حین کار، در کارگاه شماره 3 موزه که در خارج از محیط اصلی دانشگاه واقع بوده و قابل دسترسی به فضای باز دور از محل تجمع افراد می باشد صورت می گیرد.   

...